Przejdź do treści
Menu

Blog

Po długich konsultacjach środowiskowych Sejm uchwalił ustawę z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podpisana przez Prezydenta w dniu 12 kwietnia 2017 roku jest oczekiwaną regulacją prawną, uwzgledniającą znaczną część zgłaszanych postulatów legislacyjnych.

Ustawa obejmuje uregulowania w czterech obszarach dotyczących:

Prawa pacjenta są nierozerwalnie związane z prawami człowieka, a ze względu na to, że dotyczą osoby która znalazła się w sytuacji wymagającej wzmożonej ochrony, ich przestrzeganie ma szczególne znaczenie.

Podstawowym źródłem praw pacjenta w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej, natomiast aktem prawnym regulującym i porządkującym katalog powszechnych praw pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 z późn. zm.).

Każdy z nas ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ta fundamentalna zasada wyrażona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) ma swoje źródło o charakterze normatywnym w art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.